Dokumenty

Vnútorné predpisy

 • Štatút Lekárskej fakulty
 • Organizačný poriadok Lekárskej fakulty
 • Študijný poriadok pre ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov Lekárskej fakulty
 • Študijný poriadok Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave
 • Disciplinárny poriadok Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave pre študentov

Smernice rektora SZU

 • Smernica 5/2012 rektora Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave o náležitostiach záverečných prác, ich bibliografickej registrácii, kontrole originality, uchovávaní a sprístupňovaní.
 • Smernica 3/2013 rektora Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave o zápise študentov
 • Smernica 4/2013 rektora Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave o postupe pri hodnotení predmetov – doplnená Smernicou dekana LF 2/2018
 • Smernica 5/2013 rektora Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave o štátnych skúškach a záverečných prácach
 • Smernica 6/2013 rektora Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave o opakovanom zápise predmetu
 • Smernica č. 4/2016 rektora Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave o pôsobnosti SZU a jej fakúlt pri realizácii programu Erasmus+

 

Smernice dekana LF SZU

 • Smernica č. 1/2018 dekana Lekárskej fakulty SZU v Bratislave k študijnému poriadku
 • Smernica č. 2/2018 dekana Lekárskej fakulty Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave o postupe pri hodnotení predmetov
 • Smernica č. 3/2018 dekana Lekárskej fakulty Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave o záverečných prácach