VÝZNAM A POKROKY INOVATÍVNEHO VEDECKÉHO VÝSKUMU – Infolist

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Ústav farmakológie a klinickej farmakológie LF SZU
Asociácia inovatívneho farmaceutického priemyslu
Spoločnosť klinickej farmakológie SLS 

INOVATÍVNE LIEKY V MEDICÍNE 

Vďaka pokrokom a vedeckým objavom v oblasti medicíny sa posúvajú hranice možností ovplyvniť priebeh resp. vyliečiť niektoré závažné choroby. Tento predpoklad napĺňa vývoj a dostupnosť inovatívnych liekov. Viaceré z nich už v súčasnosti zlepšujú kvalitu , predlžujú a nezriedka zachraňujú ľudské životy. Napĺňa sa tým odveká snaha civilizovanej spoločnosti pridať roky k životu a život k rokom. 

Ústav farmakológie a klinickej farmakológie Lekárskej fakulty Slovenskej zdravotníckej univerzity v spolupráci s Asociáciou inovatívneho farmaceutického priemyslu rozširuje možnosti vzdelávania v oblasti racionálnej farmakoterapie a liekovej politiky. Zavádza vzdelávaciu aktivitu „Inovatívne lieky v medicíne“ s perspektívou pravidelných jednoročných cyklov. Cieľom je formou prednášok prezentovať význam a hodnoty inovácií ako aj vo vybraných medicínskych odboroch pokroky v liečbe konkrétnych chorôb . Perspektívne sa v rámci LFSZU uvažuje jej zaradenie medzi povinne výberové predmety. 

Jednotlivé témy budú prezentované špičkovými odborníkmi v danej oblasti medicíny a akcentom poukázať na prínosy, súčasný štandard a perspektívy klinického výskumu. Vzdelávacia aktivity bude otvorená mimo študentov LFSZU všetkým záujemcom zoblasti zdravotníctva. 

 Vzdelávacie aktivity budú realizované v priebehu letného semestra 2019 formou dvojhodinových prednášok a diskusie k jednotlivým témam(príloha). Absolventom budú pridelené kredity. 

 

Tešíme sa na stretnutie s Vami 

 

Prof.MUDr.A.Remková,DrSc v.r.
Dekan LF SZU

Prof.MUDr.J.Holomáň,CSc v.r. 
Odb. garant projektu 

 

 

Bratislava, 27.02.2019